Na początku każdego roku należy zastanowić się jaki rodzaj rozliczenia podatku wybrać. Istnieje kilka możliwości. Jedną z dróg może być wspólne rozliczenie podatku z małżonkiem w szczególnych przypadkach z dzieckiem.

Kto może rozliczać się wspólnie?

1. Małżeństwa mają możliwość wspólnego rozliczenia dochodów osiągniętych w minionym roku podatkowym, jeśli spełniają określone wymagania i do rozliczenia zastosują metodę rozliczenia opartą na skali podatkowej.
Warunki jakie muszą spełniać :
– nie posiadają rozdzielności majątkowej
– oboje rozliczają się według skali podatkowej
– pozostają w związku małżeńsko/majątkowym cały rok podatkowy
– prowadzą wspólne gospodarstwo domowe
– są w separacji, ale nadal prowadzą wspólne gospodarstwo domowe
– dochody obojga małżonków uzyskiwane z różnych źródeł podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych
– złożyli stosowne oświadczenie, że za dany rok podatkowy dokonują wspólnego rozliczenia dochodu.

2. Osoby samotnie wychowujące dzieci.
Jest to kolejna grupa osób uprawniona do wspólnego rozliczania dochodu w tym przypadku z dziećmi.
Podobnie jak w przypadku małżeństw, osoba dokonująca takiej formy rozliczenia dochodu, podlega pewnym wymogom, które po ich spełnieniu upoważniają do takiej formy rozliczenia.
Osoby uprawnione:
– panna lub kawaler
– wdowa lub wdowiec
– rozwódka lub rozwodnik
– matka lub ojciec z orzeczoną sądownie separacją
– osoba samotna z prawnie przysposobionym dzieckiem
– osoba w związku małżeńskim z osobą pozbawioną praw rodzicielskich lub odbywającą karę pozbawienia wolności

Osoba taka musi przynajmniej jeden dzień w roku podatkowym sprawować samotnie opiekę nad dzieckiem.

Jakie warunki musi spełniać dziecko :
– małoletnie do 18 roku życia
– do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach, o których mowa jest w przepisach oświatowych
– bez względu na wiek jeśli przysługuje mu zasiłek pielęgnacyjny lub renta socjalna

Warunkiem niezbędnym jest rozliczanie się z dochodu na zasadach ogólnych.
Uprawnienie do wspólnego rozliczenia z dzieckiem posiada jedno z rodziców, samotnie wychowująca dziecko lub opiekun prawny.